BCG

อีอีซี ต้นแบบพื้นที่ขับเคลื่อน BCG ผลักดันลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว ก้าวสู่สังคมปลอดคาร์บอน

อีอีซี ต้นแบบพื้นที่ขับเคลื่อน BCG เป็นรูปธรรม ผลักดันลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว วางฐานไทยก้าวสู่สังคมปลอดคาร์บอน จากบทบาทที่สำคัญของไทย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2022 ที่ผ่านมา ที่ประกาศผลักดันแนวคิด พัฒนาประเทศไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ด้วยการส่งเสริมการใช้ BCG Economy Model ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เป็นกลไกที่มีศักยภาพสูงพัฒนาเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล...

ม.ราชภัฏโคราช นำเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม

สร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นบนเศรษฐกิจ BCG เครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแกนนำ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า อัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ...