โอเอซิสสูตรธรรมชาติ

“อาท” ต่อเนื่องกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก

โดยข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 มิถุนายน พบรายงานผู้ป่วยจำนวน 24,090 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 36.40 เสียชีวิต 20 ราย และจำนวนผู้ป่วย 2566 มากกว่าปี 2565 ณ ช่วงเวลาเดียวกันถึง...