อินทิเม็กซ์

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ ดึง นัดดา วิยกาญจน์ ร่วมมอบความสุข ครบรอบ 35 ปี ในงาน “Hearing in the park”

กรุงเทพมหานคร : 6 มกราคม 2567 : ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบโอกาสทางการได้ยินให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย ถึงระดับรุนแรงมาก ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม โดยทางศูนย์ฯ...

35 ปีแห่งความสำเร็จ ศูนย์เครื่องช่วยฟัง อินทิเม็กซ์ จัดงานฉลองครั้งใหญ่

กรุงเทพมหานคร : 13 ธันวาคม 2566 : ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ เป็นศูนย์เฉพาะทางการได้ยิน ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการมอบโอกาสทางการได้ยินให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตั้งแต่ระดับน้อย ถึงระดับรุนแรงมาก ในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ เพื่อมุ่งสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียม โดยทางศูนย์ฯ...