มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ นิด้า ระดมความคิด ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการให้มั่นคงและยั่งยืน

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมระดมความคิดเห็นภาคธุรกิจต่อรัฐบาล เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและบริการให้มั่นคงและยั่งยืน ในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน (A Leading University in Trade &...