นิยม คงเมฆ

“คุณนิยม คงเมฆ” ผู้ที่ได้ก้าวเดินไปบนอาชีพการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบพอเพียง โดยใช้ VRIO Model

"คุณนิยม คงเมฆ" ประธานเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนและท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร บนพื้นที่ลุ่มน้ำปากผนัง จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่ได้ก้าวเดินไปบนอาชีพการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชแบบพอเพียง โดยใช้ VRIO Model ในขยายเครือข่ายทั่วภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป https://youtu.be/Vv2W_pKIUCc