นั่งทำงานถูกวิธี

แพทย์เฉพาะทาง แนะนั่งทำงานถูกวิธี ลดความเสี่ยง “โรคกระดูกสันหลัง”

เตือน!มนุษย์ออฟฟิศ แพทย์เฉพาะทางชี้ท่านั่งทำงานมีผลต่อความเสี่ยง “โรคกระดูกสันหลัง” แนะนั่งถูกต้อง ลดโอกาสเกิดโรคได้  จากสถานการณ์โรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังและระบบประสาท ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องเร่งรีบในการทำงาน หรือนั่งทำงานเป็นเวลานาน  จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าโรคปวดหลังทุกชนิดมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 33.29  และพบว่าสูงสุดในกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป, พนักงานเอกชน รองลงมาคือกลุ่มทำงานภาคเกษตรกรรม โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุที่พบมากคือ 45-54 ปี รองลงมาช่วงอายุ...