ชาวสีรุ้ง

“LGBTQIA+” ความหลากหลายที่ต้องเข้าใจ “พลังชาวสีรุ้ง”

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า “LGBTQIA+” หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่บ่อยครั้ง โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ หรือ ICD ฉบับล่าสุด โดยย้ายหัวข้อ ‘การมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด' ออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม และย้ายไปอยู่ในหมวด 'กรณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ' เพราะการมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดนั้นไม่ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต แนวปฏิบัติสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานเป็น LGBTQIA+ ปัญหากลุ่ม LGBTQIA+...