ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส

ชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส สังสรรค์

ธนเดช อิงคภัทรางกูร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนอาวุโส นัดสังสรรค์สมาชิก อาทิ ไกรสีห์ นาคประเสริฐ นิยม นาคประเสริฐ สุนทร เขือรัมย์ สมบูรณ์ เกตุผึ้ง มนัส อุดร ปรีชา การสมพจน์ และ สุวัฒน์ เศวตยาราม...