คุณสุภจินห์ คำสมุทร

“คุณสุภจินห์ คำสมุทร” เกษตรกรต้นแบบแห่งดอยมะค่า ผู้ที่มองเห็นคุณค่าของ “ต้นมะค่า” ขนาด 11 คนโอบ

คุณสุภจินห์ คำสมุทร หรือ “ลุงเขื่อน” เกษตรกรต้นแบบแห่งดอยมะค่า จ.เชียงราย --ที่อยู่บนพื้นที่ เป็นแหล่งอาศัยของผึ้งหลวง สร้างรายได้จนก่อให้เกิดเป็น “น้ำผึ้งดอยมะค่า” ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย https://youtu.be/JMnimqOu9xE