คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล

“คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล” เจ้าของบุราณบ้านสวน ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สร้างรายได้สู่สมาชิกและชุมชน

คุณประเสริฐ ยุวกาฬกุล เจ้าของบุราณบ้านสวน วิสาหกิจชุมชนการเกษตรแห่งบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มุ่งมั่น ตั้งใจประกอบอาชีพด้วยความอุตสาหะอดทนในการทำสวนเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้สู่สมาชิก และคนชุมชนได้อย่างยั่งยืน https://youtu.be/5tnW-_w83I0