คุณบุหลัน จันทร์คล้าย

“คุณบุหลัน จันทร์คล้าย” จากสาวตัดเย็บเสื้อผ้า สู่เจ้าของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้

"คุณบุหลัน จันทร์คล้าย" จากสาวตัดเย็บเสื้อผ้า สู่เจ้าของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ โดยเป็นเกษตรกรต้นแบบแห่งเมืองท่าแพ จ.สตูล ผู้ที่ใส่ใจในกระบวนการผลิตภาคการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดสินค้าที่มีคุณภาพ คือ ไข่เค็มสมุนไพร และน้ำผึ้งรวง https://youtu.be/5UisMBhI-dU