การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด

การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงการความร่วมมือ พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ มจพ.

ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) “การศึกษาปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งเนื้อหาและผู้เรียน ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม” ศ.ดร.อรรถกร เก่งพล ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวไว้และในฐานะ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี พ.ศ.2565” Project Executive...