พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ส่งมอบโอกาสการเรียนรู้

พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จับมือ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาส่งมอบโอกาสการเรียนรู้ สร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพที่แท้จริง

ถือเป็นความร่วมมือทางด้านการศึกษาครั้งสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ กับสถานประกอบการจริง เมื่อ บริษัท พชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปสู่ การสร้างนักศึกษา ให้กลายเป็นบุคลากรมืออาชีพในการทำงาน ก่อนออกไปสร้างความสำเร็จ และความมั่นคงให้กับตัวเอง หลังสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต

สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน โดย คุณพชรกฤษฏิ์ ชื่นชม ประธานบริหาร บริษัทพชรกฤษฏิ์ พร็อพเพอร์ตี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณจิตรลดา วงษ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ฯ คุณโชติกา นาคนิล ผู้จัดการทั่วไป เช่นเดียวกับ ทางด้านหลักสูครบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย ดร.มนทิรา สังข์ทอง  ประธานหลักสูตร อาจารย์วชิรวิทย์ บัวขาว  อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์นรินทร อิ่มใจ  อาจารย์ประจำหลักสูตร และ อาจารย์กุลวดี จันทร์วิเชียร  อาจารย์ประจำหลักสูตร จากมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หลัก ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับโอกาส การเรียนรู้กระบวนการทำงาน รวมถึงทักษะด้านวิชาชีพ ไปพร้อม ๆ กับการฝึกฝนประสบการณ์ในวิชาชีพ กับสถานประกอบการจริง ตลอดจน การแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินการด้านการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ แล้วนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดแนวคิด ทฤษฎี และการพัฒนาศักยภาพทางด้าน วิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและแบ่งปันได้ในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค และ สากล ต่อไป

About Author