คณะวิศวะฯ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี รอบ 4 DIRECT ADMISSION ถึง 5 มิ.ย. 67 นี้เท่านั้น!

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 4 DIRECT ADMISSION ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต รวม 10 สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรด้านการออกแบบ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ และหลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) และสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology) และสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

หลักสูตรด้านการออกแบบ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging) และสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกสายงาน ทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การออกแบบ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตอบโจทย์ทุกสายงานที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติในมหาวิทยาลัย รวมถึงฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่พร้อมในการทำงาน ส่งผลให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในตลาดแรงงาน ทั้งหมดนี้รวมอยู่ที่ “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601438

About Author