ภญ.อาทิรัตน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO in Corporate Transformation – Healthcare จาก Women’s Tabloid Awards 2023

เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่หญิงเก่งอย่าง ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ CEO โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Best Woman CEO in Corporate Transformation – Healthcare – Thailand ในหมวดรางวัล Women Leadership Award จาก Women’s Tabloid Awards 2023 โดยเป็นผู้หญิงไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลประเภท Women Leadership Award นี้ และเป็น 1 ในสตรีผู้นำจาก 16 ประเทศทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รางวัล Women’s Tabloid Awards 2023 นี้ คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วนทั่วโลก ที่มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้สร้างประโยชน์ในงานพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สตรีทั่วโลกในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
รางวัลนี้ นอกจากจะแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของภญ.อาทิรัตน์แล้ว ยังนับเป็นการตอกย้ำถึงจุดยืนและค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่อง Inclusion อีกด้วย

About Author