อาจารย์สวนสุนันทา รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิ พากษ์ผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

อาจารย์สวนสุนันทา รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงานสัมมนานานาชาติด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “พลวัตโลกใหม่กับการปฏิรูปกองทัพ” (New World Dynamics and Armed Forces Reform) จัดโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) กรุงเทพฯ โดยมี พลตรีกัณห์ สถิตยุทธการ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66


ในงานดังกล่าวมีนักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ข้าราชการทหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ของกองทัพบก และส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

About Author