กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทาร่วมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส มอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566

วันที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า และองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 โดยมี พระครูวิศาลธรรมโรจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และทีมงานนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเด็ก ๆ ในศูนย์การศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน ทั้งนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

พระครูวิศาลธรรมโรจ กล่าวอำนวยพรแก่เด็ก ๆ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ขอให้เด็ก ๆ ทุกคน รักษาและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ รวมถึงเป็นคนดีของพ่อแม่และประเทศชาติต่อไป”