“กระทรวงดิจิทัลฯ – ดีป้า”  เดินเครื่อง 8  โครงการสำคัญ

เร่งขับเคลื่อนประเทศผ่านแนวคิด DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด

17 ตุลาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญภายใต้แนวคิด “DIGITAL INFINITY – ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” ที่จะดำเนินการผ่านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อรองรับการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนไทยจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 6.2 ล้านราย พร้อมประกาศฉายภาพความสำเร็จในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” ปลายปี 2566

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว 8 โครงการสำคัญของ ดีป้า ที่จะดำเนินการภายใต้แนวคิด “DIGITALINFINITY  ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ

นายเนวินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อนำไปสู่การเป็น ‘พลเมืองดิจิทัล’ อีกทั้งสามารถต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต ควบคู่ไปกับการยกระดับ/ปรับทักษะดิจิทัลให้กับแรงงานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสัญชาติไทย ลดการพึ่งพาบุคลากรต่างชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของคนไทย ผลักดันกิจกรรมคลื่นลูกใหม่อย่างคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เกม และอีสปอร์ต

พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม รายย่อย และชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัลรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดถือเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศก้าวไปสู่‘ดิจิทัลไทยแลนด์’

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้า กับการทำงานในขวบปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด DIGITALINFINITY  ดิจิทัลไม่มีที่สิ้นสุด” จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมถึงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ (New Wave Industry) และซอฟต์พาวเวอร์ 
ซึ่ง DIGITAL INFINITY จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลการส่งเสริม
ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึง การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล รองรับการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ผ่าน 8 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย

1. โครงการ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY โครงการสร้างความตระหนัก พร้อมยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลแก่ประชาชนไทย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ก่อนนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาต่อยอดการเรียนรู้สู่อาชีพแห่งอนาคต โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา (Youth)นักศึกษาวัยหางาน และนักศึกษาจบใหม่ (Future Career) ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานในสายดิจิทัล (Digi-preneur) และประชาชนทั่วไปผ่าน 3 กิจกรรมหลักคือ HACKaTHAILANDOnline Learning Platform, Hackathon และ HACKaTHAILAND Digital Showcase

2. โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) โครงการป้องกันปัญหา
เด็กถูกลืมไว้ในรถโรงเรียน โดยการนำ IoT Sensor มาใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหว และคลื่นความร้อนของเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถ ก่อนแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมของระบบ รวมถึงผู้ปกครองและครู
ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3. โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2(Smart City Ambassadors GEN 2)โครงการยกระดับทักษะการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการจ้างงานคนรุ่นใหม่รักบ้านเกิดในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors: SCA)พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน

4. โครงการยกระดับ e-Sports ไทยสู่สากลโครงการเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจให้สามารถต่อยอดการสร้างอาชีพด้าน e-Sports ผ่านการยกระดับทักษะ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ปฏิบัติ ฝึกฝน เปิดโอกาสให้เข้าสู่วงการ e-Sports และพร้อมแข่งขันในระดับสากล

5. โครงการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลก (Thai Game Industry to Global)โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเกมของประเทศไทยให้แสดงศักยภาพและพัฒนาเกม เตรียมความพร้อมรับมือ
การแข่งขันในอุตสาหกรรมเกมระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเกมไทยเจรจาการค้า 
จับคู่ธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ และขยายเครือข่ายความร่วมมือแก่ผู้ประกอบการผ่าน 2 กิจกรรม ได้แก่ Game Online Academy และ Game Accelerator Program

6. โครงการ CONNEXION โครงการยกระดับและสร้างทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ควบคู่กับการสร้างความตระหนักและความสามารถในการรับรู้สำหรับประชาชน ผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานให้มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในยุควิถีใหม่

7. โครงการเปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล โครงการสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มกลางธนาคารข้อมูล และโทเคนดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการ และพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Data Economy

8. โครงการตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)โครงการสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในกลุ่มผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย รวมถึง SMEsในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน 5หลักสูตรออนไลน์

นอกจากนี้ยังมีโครงการ Health Link (Thailand Health Information Exchange Platform) ที่ดำเนินการโดย สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้กำกับดูแลโดย ดีป้า ระบบเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่ต้องขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเดิมที่จะช่วยให้ทีมแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

ดีป้า ประเมินว่า โครงการทั้งหมดจะช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 
3.2 แสนล้านบาท ขณะที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับทุกโครงการ และได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลมากกว่า 
6.2 ล้านราย สำหรับผลการดำเนินงานของทุกโครงการที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกนำมาจัดแสดงใน 
“HACKaTHAILAND 2023: DIGITALINFINITY” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศที่จะมีขึ้นช่วงปลายปี 2566 ซึ่งมหกรรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นการให้ความรู้ และการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับประชาชนไทยทุกกลุ่ม พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติ พร้อมกันนี้ ภายในงานจะมีการรวบรวมเทคโนโลยีโชว์เคส มาจัดแสดงผ่าน 4 เนื้อหาหลักคือ การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านประสบการณ์จริง
” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้ากล่าว