สนง.เกษตรและสหกรณ์ ลพบุรี จัดสัมมนา พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกตลาดเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant หลักสูตร “ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ณ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ และนายธนวัฒน์ สาระสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย ไร้สารพิษ ได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรดวยการแปรรูป และยกระดับการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกจังหวัดลพบุรี

About Author