“นักวิจัยสวนสุนันทา” คว้ารางวัลเหรียญทอง ออกแบบชุดรับประทานอาหารจากเสื่อกก

นักวิจัยสวนสุนันทา ผุดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ชุดรับประทานอาหารกลางวันจากเสื่อกก รางวัลเหรียญทอง ผลงานวิจัยคว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ชุดรับประทานอาหารกลางแจ้งจากเสื่อกก outdoor dining set from reed mats. (Picnic set) ในงาน 2021 International Innovation and Invention Competition (IIIC 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดย Chinese Innovation and Invention Society และMoscow International Inventions and Innovative Technology Salon «ARCHIMEDES» LLC “InnovExpo” (Moscow, Russia) ณ The Ambassador Hotel-Taipei ประเทศไต้หวัน เมื่อ19 พฤศจิกายน 2564 โดยการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา กล่าวว่า “ชุดรับประทานอาหารกลางแจ้งจากเสื่อกก Outdoor dining set from reed mats. (Picnic set) เป็นผลงานออกแบบที่มีการผสมผสานวิธีการตัดเย็บ ร่วมกับการทอเส้นกก โดยใช้เส้นยืนจากเส้นเชือกพลาสติกเพื่อความเหนียว ยืดหยุ่นแข็งแรง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดรับประทานอาหารกลางแจ้งจากเสื่อกก สามารถใช้วัสดุเสื้อกกร่วมกับการตัดเย็บผ้าแคนวาส ผ้าสักหลาด การใช้กระดุมและซิบเพื่อให้สามารถพับปรับเปลี่ยนรูปประกอบรูปทรงเป็นภาชนะได้ รูปแบบ ขนาดสัดส่วนคำนึงถึงการใช้งานจัดเก็บชุดรับประทานอาหารกลางแจ้งจากเสื่อกกที่สอดรับกับวิถีปกติใหม่หลังโควิด-19

สำหรับผลงานออกแบบชิ้นนี้ นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มในครัวเรือน รวมถึงเป็นการขจัดความยากจนให้หมดไปในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเศรษฐกิจระดับชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยสอดคล้องกับSDGsเป้าหมายที่1.การยุติ/การหยุดยั้ง/การขจัดความยากจนในชุมชนและชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

About Author