“พระมหาไพรวัลย์” สึกแล้ว ลาสิกขา

“พระมหาไพรวัลย์” สึกแล้ว ลาสิกขากับพระมหาสมปองและพระมหานภันต์ เปล่งวาจาสึกดังนี้

สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา

วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระวินัย

ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์

คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์

Cr_facebook: ไพรวัลย์ วรรณบุตร

About Author