Switch & Loop

ร่วมเป็น “ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” เราปรับ โลกเปลี่ยน ไปกับ โครงการ “Switch & Loop”

กรุงเทพฯ ประเทศไทย: มิถุนายน - ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค (UPM Raflatac) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและพัฒนาฉลากสินค้าแนวใหม่ที่ยั่งยืน เปิดตัวโครงการ “Switch & Loop” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์สากลของบริษัทในการเชิญชวนเหล่าพันธมิตรในอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนมาใช้โซลูชันที่ยั่งยืนและหยุดวงจรวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบเดิม เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งในการริเริ่มในครั้งนี้ ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค ได้เชิญบรรดาพันธมิตรอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็น...