Mobile Wellness

N Health นำร่องบริการ Mobile Wellness รับสังคมสูงวัยตรวจวิเคราะห์สุขภาพถึงบ้าน

สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ปี 2565 ถือเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการ ด้วยจำนวนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีอยู่ราว 12 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ N Health ผู้นำธุรกิจตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการสนับสนุนทางการแพทย์ ในเครือ BDMS...