โรคจิตเภท

“โรคจิตเภท” 1 ใน 5 โรคจิตเวช ที่พบบ่อยในวัยทำงาน  

ทุก ๆ วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันจิตเภทโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภทอย่างถูกต้อง และลดการตีตราผู้ป่วยโรคจิตเภทจากสังคม ซึ่งจากสถิติพบว่าโรคจิตเภท มักเกิดขึ้นในกลุ่มวัยทำงานมากกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องจากความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุการก่อโรค  แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล จิตแพทย์ โรงพยาบาล BMHH – Bangkok...