แซม Mango Zero

“แซม Mango Zero” บรรยายพิเศษ นิสิตปริญาโท นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ม.เกษตร

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระตุ้นนิสิต ผลิตคอนเท้นท์ ออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ เชิญ "แซม Mango Zero" บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "How to be a Content Creator in 2023"...