เบิกเนตร

ร่วมงานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณและพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕

ดร.นราวดี แสงรัตนกุล  ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา , ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฏร , ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ผู้ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ    เพชรเกษม , ประธานกรรมการวัดศรีนวล และคุณเสาวนีย์  บุนนาค  ร่วมงานมหามงคลพิธีเบิกเนตรท้าวเวสสุวรรณและพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๕...