เทศกาลโคนมแห่งชาติ

อ.ส.ค. ย้อนรอย 60 ปี ใน “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565

อ.ส.ค. สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ย้อนรอย 60 ปี ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย ใน “งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2565 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพ และยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ...