สมาคมการบิน

สมาคมการบินภาคเหนือ เสริมความรู้ นร.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์นับร้อย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 สมาคมการบินภาคเหนือ Airsportfarm จ.เชียงใหม่ โดยมี นักบินของสมาคมการบินภาคเหนือ ดังมีรายนามดังนี้ นำโดย นายดารงค์ องอาจ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ อุปนายกสมาคมฯ พันเอกพิเศษสุปกรณ์ เรือนสติ...