1. Home
 2. สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ

Tag: สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ

  สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC​-S.E.A) จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC​-S.E.A) จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  ดร.อภินิตา ไชยชนะ ผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A) และประธานสมาคมทหารสันติภาพสากล(ประจำประเทศไทย) Aisp-Spia (Thailand)ได้ร่วมกับ​ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​, กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​, กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES) สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร​ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงาน…

  Read More
  Loading...