สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ บริจาคเครื่องมือบริการทางการแพทย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และสโมสรโรตารีสาทร ภาค 3350 บริจาคเครื่องมือบริการทางการแพทย์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2567 ) เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ...