สถาบันการบินพลเรือน

สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท ป.ตรี ปวส. และเทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงอิสระ) ไม่ผ่านระบบ TCAS โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้1.หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6...