สจล.

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยก รรมฯ สจล. ฉลองครบรอบ 3 ปี บริษัทจำลอง BeeHi

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ฉลองครบรอบ 3 ปี บริษัทจำลอง BeeHi ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ที่หกจากซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Sust the...