สกลนคร

BEDO ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินงาน “โครงการไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนบ้านคึม จังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) เป็นหน่วยงานที่พัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน และภาคธุรกิจตามแนวทาง BEDO-BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำนักงานฯ ได้จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการขยายพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ฯ โดยให้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ BEDO (เบโด้) เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ...