ศิลปะสร้างสรรค์

สจล. เปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา นานาชาติ ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในอาเซียน

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในอาเซียน ประกาศเปิดรับสมัคร นักศึกษา TCAS รอบที่ 1 ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ผศ.วุฒิกร คงคา หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม คณะบริหารหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา...