ศาสตร์พระราชา

ครั้งแรก! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25 เชิญครูอาจารย์ และผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย   ฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ กับโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่...

สร้างคนสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 20

คนไทยในศตวรรษที่ 21 ควรมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามและคุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ   โครงการ“ทิพยสืบสาน รักษา...

พลังบวร รากฐานสังคมไทย “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17”

พลังบวร การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน  เป็นการนำเอา สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชน มาเป็นกลไกในการพัฒนา และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ด้วยเสาหลักที่ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต  พร้อมทั้งสืบสาน...