วิทย์กีฬา

“สวนสุนันทา” ผนึกกำลังกรมพลศึกษาพร้อมอีก10 มหาวิทยาลัย ยกระดับองค์ความรู้สายวิทย์กีฬาครอบคลุมทุกมิติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกรมพลศึกษาและมหาวิทยาลัยอีก 10 แห่ง ในการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่...