วันสำคัญ

ประวัติและที่มาของ “วันเข้าพรรษา” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย

วันเข้าพรรษา เป็นหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา โดยเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น พิธีเข้าพรรษา ตามปกติจะเริ่มนับในวันเข้าพรรษาแรก หรือปุริมพรรษา ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือถ้าหากปีใดมีเดือน ๘ สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม ๑ ค่ำ...

ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ "ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร" หลักธรรมสำคัญในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๗ ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงเมืองพาราณสี เพื่อพบกับพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ องค์ โดยเดิมทีพระปัญจวัคคีย์คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงล้มเลิกความตั้งใจเดิมเสียแล้ว...

พระราชประวัติ “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 หน่วยราชการในพระองค์ ได้เผยแพร่พระราชประวัติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชสมภพ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (ปีนี้พระชนมพรรษาครบ 46 พรรษา) พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...

พระราชประวัติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

พระราชประวัติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ในเวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2530 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชา 2...

 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรืออีกพระนามคือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงประกอบวีรกรรมในการกอบกู้และสร้างชาติ ป้องกันบ้านเมืองและสร้างความเป็นเอกภาพ ตลอดจนขยายราชอาณาจักร เมื่อปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระศรีสรรเพชญ์...

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายพระบรมราชสมภพ ฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของประเทศไทย โดยนอกจากจะเป็น วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังถือเป็น วันชาติไทย รวมทั้งยังเป็น วันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย  นอกจากจะเป็นทั้ง วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็น “วันดินโลก” โดยมีเจตนารมณ์ให้ผู้คนได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน “วันดินโลก” เกิดขึ้นระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสมัชชาที่ ๖๘ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยในที่ประชุมมีมติผลักดันการตั้ง “วันดินโลก” (World...

วันออกพรรษา ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำคัญอย่างไร

วันออกพรรษา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาววัดและชาวบ้าน ได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆตามคติประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบ ๆ กันมาแต่โบราณกาล เช่นมีการตักบาตรเทโว หรือเรียกตักบาตรดาวดึงส์ เป็นต้น "วันออกพรรษา" มีสาเหตุเนื่องมาจากวันเข้าพรรษาที่มีมาแล้วเมื่อวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ อันเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายอธิษฐานใจเข้าอยู่พรรษาครบไตรมาสคือ ๓ เดือน ตามพระพุทธบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมค้างคืนนอกสถานที่ที่ท่านตั้งใจอยู่ไว้ เมื่อมีวันเข้าพรรษาก็จำเป็นต้องมีวันออกพรรษา วันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น...

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช เป็นปีที่ 7 ของวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” โดยคณะรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนวมินทรมหาราชคือวันอะไร วันนวมินทรมหาราช คือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...