ลพบุรี

สนง.เกษตรและสหกรณ์ ลพบุรี จัดสัมมนา พัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานให้กับสมาชิกตลาดเกษตรกรและผู้ประกอบการร้านอาหาร Q Restaurant หลักสูตร “ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ” ณ สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการสัมมนาฯ...