รองนายกฯ วิษณุ

“รองนายกฯ วิษณุ” มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่

รองนายกฯ วิษณุ มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่-หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ ย้ำภาวะผู้นำต้องมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์ประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน ประเทศชาติ วันนี้ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก...