ยกระดับ4

ยกระดับเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 4 คุมโอไมครอน

สำหรับมาตการการป้องกันควบคุมโรคในระดับ 4 – สถานที่เสี่ยง : เปิดได้เฉพาะที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิต– การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : เกณฑ์จำนวนคนให้รวมกลุ่มได้ตามระดับความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค รายจังหวัด– การเดินทางข้ามพื้นที่ / ข้ามจังหวัด : ให้ Work From Home, ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่– การเดินทางเข้าประเทศ...