1. Home
 2. มศว

Tag: มศว

  GIT และ มศว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเตรียมจัดประชุม Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry

  GIT และ มศว ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมเตรียมจัดประชุม Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry

  หนุนผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทจิวเวลรี่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในด้านระบบการศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต-นักศึกษาเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง รวมถึงสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เป็นระบบสากล โดยเตรียมจัดกิจกรรมแรกหลังร่วมลงนามอย่างเป็นทางการ คือ การจัดประชุมวิชาการ Entrepreneurial Conference on Innovation for Smart Jewelry หรือ ECI for Smart Jewelry ระหว่างวันที่ 3-4…

  Read More
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว พัฒนา OTOP สู่วิกฤตโควิด 19

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว พัฒนา OTOP สู่วิกฤตโควิด 19

  กับ “งานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์” กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ให้กับผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่น โดยก่อนหน้านี้ ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ผ่านการอบรมและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย รูปร่างและความแปลกใหม่ สวยงาม ตามความต้องการของผู้ใช้ แต่ยังคงอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ OTOP อย่างใกล้ชิด ภายในงาน มีการกล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้…

  Read More
  Loading...