พี่ช้างใจดี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “พี่ช้างใจดี” เพื่อระดมทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

กว่า 53 ปี “มูลนิธิรามาธิบดีฯ” ยังคงดำเนินงานเป็น “สะพานแห่งการให้” พัฒนาวงการสาธารณสุขผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” และในปีนี้นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “พี่ช้างใจดี” (Big Kindness)...