พลิกโฉมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 65

“สวนสุนันทา” พลิกโฉมปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 65 คึกคัก นักศึกษาประทับใจผู้บริหาร-อาจารย์เป็นกันเอง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept "SSRU NEXT FUTURE 2022" รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้นับพันคน...