พระมหาไพรวัลย์

“พระมหาไพรวัลย์” สึกแล้ว ลาสิกขา

"พระมหาไพรวัลย์" สึกแล้ว ลาสิกขากับพระมหาสมปองและพระมหานภันต์ เปล่งวาจาสึกดังนี้ สิกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้าขอบอกคืนพระวินัย ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนปาฎิโมกข์ คิหีติ มํ ธาเรถ ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์ Cr_facebook:...

You may have missed