นิเทศศาสตรสวนสุนันทา

นิเทศศาสตรสวนสุนันทา ลงชุมชนช่วยชาวคลองโยงสร้างสื่อกระตุ้นยอดขายผัก

อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วยแขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว(วารสารศาสตร์) แขนงวิชาการประชาสัมพันและสื่อสารกลยุทธ์ แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมทิ่งมีเดียนำวิทยากรและนักศึกษาลงพื้นที่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้เรื่องการสื่อสาร การผลิตสื่อเพื่อเป็นช่องการตลาดในการขายผลิตผลทางการเกษตร ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีช่องทางการขายเพียงทางเดียวคือรอพ่อค้าคนกลางมารับที่สวน การมีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ที่มากขึ้นในอนาคต ในส่วนนักศึกษานอกจากจะได้แบ่งปันความรู้เรื่องการสื่อสาร การสร้างสื่อแล้ว ยังได้เรียนรู้วิถีชาวบ้าน วิถีชุมชนคนเกษตรอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ.ศ.2565 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่...