คลินิก

สมาคมคลินิกไทย เชิญ สบส., อย., สคบ., บก.ปคบ. ร่วมเสวนาขจัด หมอเถื่อน ให้หมดจากสังคมไทย

ปัญหาเรื่อง หมอเถื่อน ยาเถื่อน คลินิกเถื่อน ที่เกิดขึ้น และมีข่าวอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบทางด้านการให้บริการสุขภาพ และยังส่งผล ด้านการพัฒนาสังคมและ เศรษฐกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยการพัฒนาจะเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนผู้ใช้บริการ โดยสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ที่ได้รับรู้ เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อลดการเกิดปัญหาต่างๆดังที่ได้กล่าวมา ตลอดเวลามากกว่า...