การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ วันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2566

กปภ. จัดงานวันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2566 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ วันประปาวิวัฒน์ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Leading to be High Performing and Sustainable Organization: มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน”...

“การประปาส่วนภูมิภาค” ร่วมกับจิตอาสาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับจิตอาสาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ณ คลองเจดีย์บูชา-แม่น้ำท่าจีน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภายใต้ "โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565...

กปภ. ผสานกำลังเครือข่ายจิตอาสา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง  

เริ่มแล้ว ! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว “โครงการ รวมพลังจิตอาสา กปภ.เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” ผนึกความร่วมมือพนักงาน ประชาชน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้บริการ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช...