กอช.

สวนสุนันทา จับมือ กอช. หนุนประชาคมวางแผนออมเงินสร้างอนาคต

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “วางแผนเพื่อออม พร้อมสร้างอนาคต กับ กอช.” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...