กระทรวง วธ.

สวนสุนันทาจับมือ วธ. หนุน นักออกแบบรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทย สร้างรายได้ชุมชน

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย 6 สถาบันการศึกษา ในโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition 2022) ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อเสริมศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนอัตลักษณ์เครื่องแต่งกายไทยและสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยมี...