1. Home
  2. กระทรวงศึกษาธิการ

Tag: กระทรวงศึกษาธิการ

รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น บริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ

รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น บริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ

นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นางสาวอังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบริจาคหลอดไฟ UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยมี นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมือง นางดวงนภา ฤกษ์ดี คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)…

Read More
Loading...